NOWE ROZPORZĄDZENIE

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Właśnie opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020r., poz. 673, zmieniające rozporządzenie Dz. U. poz. 658 z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzając następujące zmiany: (…) w § 5 pkt 1:

„1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym,

lub 👉realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę

lub 👉przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt,

oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;”.

Darz Bór

 Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie