W sezonie łowieckim 2002/2003 do Koła przyjęty został kol. Jacek Dejko, natomiast na staż przyjęto i skierowano na kurs Zbigniewa Packa i Marcina Kowalczyka, którzy są synami członków naszego Koła. Zarząd Koła za

nieetyczne postępowanie skreślił z listy członków kol. Tadeusza Drachala. Koło w listopadzie 2002 roku liczy 39 członków macierzystych i  4 niemacierzystych. Członkowie Koła i strażnicy położyli nacisk na zwalczanie kłusownictwa czego +sezonie przypada 80-ta rocznica powstania Polskiego Związku Łowieckiego. Myśliwi z naszego Koła biorą czynny udział w przygotowaniu dostarczając trofea łowieckie i pomagają w urządzeniu wystawy, oraz biorą udział w otwarciu wystawy usytuowanej w pomieszczeniach Pałacu Zamoyskich w Kozłówce.

Zdjęcie z polowania zbiorowego.

str. 63

W sezonie łowieckim 2003/2004 do Naszego Koła przyjęci zostali Zbigniew Pacek i Marcin Kowalczyk, natomiast nasze szeregi opuścił kol. Zbigniew Sprycha przenosząc się do Koła nr7 Knieja w Lublinie, a kol. Krzysztof Kornacki przeszedł na członka macierzystego do Koła nr 39 Miś w Kocku pozostając w naszym Kole jako członek niemacierzysty. Na staż przyjęci zostali  Norbert Boratyński i Arkadiusz Krakowiak. Koło nadal dzierżawi dwa obwody nr 11 i 20 do których to corocznie zakupuje i wypuszcza bażanty.

            Sezon łowiecki 2004/2005 to czas podsumowania i wyborów działający zarząd w składzie :

Prezes – Adam Maluga

Łowczy – Leszek Sternik

Podłowczy – Janusz Czajka

Sekretarz – Zbigniew Kwasek

Skarbnik – Kazimierz Kukier.

            Ostatnie 5 lat to okres w, którym następowały zmiany personalne np. z naszych szeregów  do krainy wiecznych łowów odeszli :

Kazimierz Sprycha, Ignacy Hoduń i Waldemar Świerszcz.

            Z przynależności do Koła zrezygnował :

Eugeniusz Romanek, Marian Romanek i Zbigniew Sprycha.

            W okresie mijającej kadencji Zarząd przyjął do Koła :

Bogdana Lipskiego, Romana Packa ?, Janusza Popieleckiego, Piotra Usowa, Andrzeja Majewskiego, Jacka Dejko, Zbigniewa Packa, Marcina Kowalczyka, Arkadiusza Krakowiaka, a na członka niemacierzystego Andrzeja Skrzypca. Zarząd Koła skreślił z listy członków Kol. Tadeusza Drachala.

Ilość zwierzyny zaplanowanej do pozyskania w obwodach łowieckich jakie dzierżawiło koło w sezonie 2004/2005 kształtowało się następująco :

Obwód 120                                                  Obwód 121

Jelenie plan – 2 szt.                                     Jelenie plan 0 szt.

Dziki plan – 10 szt.                                       Dziki plan 4 szt.

Sarny plan – 9 szt.                                       Sarny plan 0 szt

 wypuściło 400 szt. tych pięknych ptaków.

 str. 64

            W sezonie 2005/2006 nastąpiły wybory nowego Zarządu do którego wybrani zostali następujący koledzy :

Prezes Lech Benet

Łowczy Janusz Czajka

Podłowczy Marian Stępień

Sekretarz Alina Skrzypiec

Skarbnik Kazimierz Kukier

Z przynależności w Kole rezygnuje dwóch kolegów : Krystian Sobiesiak i Andrzej Majewski, a na staż przyjętych zostaje 2 kol. Jakub Benet i Bogdan Miciuła. Koło nadal stosuje introdukcję bażantów do łowisk w ilości 200 szt.

W tymże sezonie Koło zatrudnia 2 strażników łowieckich Antoniego Świerszcza, oraz  Romana Sytę, który pod koniec sezonu zostaje zwolniony, a na jego miejsce jest zatrudniony Eugeniusz Kowalski.

            W sezonie łowieckim 2006/2007 kol. Jakub Benet i Bogdan Miciuła ukończyli staż, natomiast na staż przyjęci zostali: Iwona Pacek córka członka naszego Koła i Jarosław Bałchan. Uprawiane są 4 poletka zgryzowe o łącznym areale 2,0 ha. W obecnym sezonie tak jak w latach ubiegłych zakupiono 200 szt. bażantów i wypuszczono do łowisk. Zarząd Koła podpisał ze Starostą lubartowskim umowę dzierżawy obwodów 120 i 121 na okres 10 lat.

            W sezonie 2007/2008 Zarząd Koła przyjął koleżankę Iwonę Pacek i kolegę Jakuba Beneta do Koła, staż kandydacki ukończył i został skierowany na kurs Jarosław Bałchan. Koło zakupiło 280 szt. bażantów i wypuściło w łowiska. Na strażnika łowieckiego w obwodzie 121 Zarząd powołał kol. Mieczysława Nowackiego. Na gospodarzy Obwodów powołano na obwód 120 kol. Cezarego Skrzypca, a na obwód 121 kol. Zdzisława Kowalczyka

            W sezonie 2008/2009 z członkostwa w Kole rezygnuje kol. Ryszard Piskorski, natomiast do Koła przyjęty zostaje kol. Jarosław Bałchan. Z funkcji strażnika łowieckiego rezygnuje Antoni Świerszcz. Koło kontynuuje zasiedlanie łowisk bażantami. Na staż przyjęty zostaje Sławomir Dudziak.

str. 65

            W sezonie 2009/2010 do krainy wiecznych łowów odchodzi kol. Adam Surówka, na staż przyjęty zostaje syn naszego kolegi Janusza Popieleckiego.

Natomiast do Koła przyjęty zostaje kol. Jan Targoński. Z funkcji szacujących szkody łowieckie rezygnuje kol. Kazimierz Kukier i Janusz Czajka, a na ich miejsce powołani zostają na obwód 120 kol. Michał Benet i Jarosław Bałchan, oraz na obwód 121 kol. Jacek Dejko i Arkadiusz Krakowiak.

            W sezonie łowieckim 2010/2011 Koło opuszcza na własną prośbę były Prezes kol. Adam Maluga. Zarząd przyjął w szeregi Koła kol. Sławomira Dudziaka, w kole staż odbywa Sławomir Biały, Adam Niećko i A. Popielecki.

Koło nadal uprawia 4 poletka zgryzowe i prowadzi introdukcję bażantów.

Szacujący szkody łowieckie kol. Arkadiusz Krakowiak odbył szkolenie z tego zakresu zorganizowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie. Natomiast kol. Lech Benet odbył szkolenie z oceny wieku, kryteriów selekcji  i wstępnej wyceny medalowej zorganizowane w Biłgoraju przez Zarząd Okręgowy PZŁ.

Zdjęcie z polowania zbiorowego

str. 66

W sezonie łowieckim 2011/2012 Do Koła zostają przyjęci kol. Adam Niećko na członka macierzystego i kol. Paweł Skrzypiec na członka niemacierzystego. Natomiast na staż przyjęto Grzegorza Siwka. Zarząd zorganizował w cyklu wiosennym i jesiennym Pikniki Strzeleckie Koła LIS, na które zapraszani są koledzy z innych kół wraz z rodzinami oraz sympatykami łowiectwa i strzelectwa. Coraz większa i zorganizowana grupa myśliwych z Koła jeździ na targi, wystawy i obchody Hubertowskie np. do Słowacji Św Anton, Zwierzyniec i Warszawa. Nadal koło prowadzi introdukcje bażanta i uprawia poletka zgryzowe dla zwierzyny.

Zdjęcie z pikniku strzeleckiego Koła LIS.

W tym sezonie Koło „LIS”  zacieśnia współpracę z Zarządem Okręgowym pomagając w różnego rodzaju inicjatywach, takich jak organizacja Zawodów Strzeleckich, wydarzeniach kulturalnych i wystawach.

str. 67

Hubertus łowiecko-jeździecki  na błoniach Stajni Drwala

Sygnaliści z zespołu „Nigdy nie zagaśnie” i koledzy z naszego Koła na pikniku Hubertowskim u Drwala „Stajnia Wiesław Drwal”

str. 68

W sezonie Łowieckim 2012/2013 odeszli od nas do Krainy Wiecznych Łowów nieodżałowani Koledzy Witold Dudziak i Janusz Czajka Łowczy naszego Koła. Do Koła przyjęty został Grzegorz Siwek, a na staż kandydacki : Krzysztof Siwek, Wojciech Lipski, Miron Jarosz i Paweł Domański.

Koło nadal prowadzi introdukcję bażanta zakupując i wypuszczając do dzierżawionych łowisk bażanty w ilości 250szt. Kontynuowane są pikniki strzeleckie w edycji wiosennej, podczas których przystrzeliwana jest broń i jesiennej, na której przeprowadzane jest przeszkolenie przed polowaniami zbiorowymi.

            W tym sezonie odbyły się obchody 60 lecia założenia Koła uroczystości odbyły się w Pałacu Zamoyskich w Kozłówce, rozpoczęte mszą św. w przypałacowej Kaplicy, w której został poświęcony i wręczony Sztandar Koła ufundowany przez członków Koła. Następnie część oficjalną kontynuowano w teatralni pałacowej gdzie Sztandar został uhonorowany odznaczeniem

               str. 69

„Złotym Medalem Zasług Łowieckich” , oraz kol. Lech Benet Srebrnym Medalem Zasług Łowieckich, a kol. Alina Skrzypiec, Janusz Czajka i Zdzisław Kowalczyk Brązowymi Medalami Zasług Łowieckich. Po części oficjalnej Wszyscy uczestnicy przenieśli się na biesiadę do Gościńca Kozłowieckiego.

Poświęcenie i wręczenie Sztandaru

Część oficjalna w teatralni

str. 70

Zdjęcie po części oficjalnej obchodów 60 rocznicy powstania Koła na dziedzińcu pałacu w Kozłówce.

Koło w 60 rocznicę liczy 41 członków w tym 5 niemacierzystych a są to :

 1. Bałchan Jarosław                       17. Kozłowski Marek                        33. Skrzypiec Alina                     
 2. Benet Jakub 18. Krakowiak Arkadiusz                  34. Skrzypiec  Cezary                         
 3. Benet Lech                          19. Kukier Kazimierz35. Skrzypiec  Andrzej   
 4. Benet Michał                             20. Kukier Miłosz                              36. Skrzypiec Marian     
 5. Boratyński Ryszard                            21. Kukier Piotr37. Skrzypiec Paweł     
 6. Czajka Janusz                   22. Kwasek Zbigniew37. Sternik Leszek                          
 7. Dejko Jacek 23. Lipski Bogdan 38. Sternik Paweł                        
 8. Dudziak Sławomir24. Michalski Krzysztof39. Stępień Marian                        
 9. Dudziak Witold25. Niećko Adam40. Targoński Jan
10. Góźdź Stefan                       26. Nowacki Mieczysław41. Usow Piotr 
11. Jarosz Dariusz            27. Pacek Iwona                         
12. Juszczyński Piotr                         28. Pacek Roman                               STAŻYŚCI : 
13. Kowalczyk Dariusz29. Pacek Zbigniew                          1. Siwek Krzysztof 
14. Kowalczyk Marcin30. Pomorski Edward                       2. Jarosz Miron
15. Kowalczyk Zdzisław                    31. Popielecki Janusz                       
16  Kornacki Krzysztof   32. Siwek Grzegorz                                          

            str. 71

Dnia 25-08-2012 na Lubelskie Spotkania z Kulturą Łowiecką w Zwierzyńcu nasze Koło wspólnie z Zarządem Okręgowym PZŁ w Lublinie wzięło udział w konkursie smaków kuchni myśliwskiej pt. „Myśliwskie Smaki Lubelszczyzny” zgłaszając dwie potrawy : grochówkę na dziczyźnie i świerzonke z dzika. Potrawy te przypadły jury do gustu i zajęły III miejsce w w/w konkursie, natomiast w konkursie nalewek nasz kol. Krzysztof Siwek otrzymał wyróżnienie za nalewkę Orzechówkę. Ponad to jak co roku myśliwi naszego Koła brali udział w obchodach Hubertowskich w Św. Antonie w Słowacji.

W sezonie 2013/2014 Po niespodziewanej śmierci Łowczego kol. Janusza Czajki i rezygnacji z funkcji Skarbnika kol. Kazimierza Kukiera na Walnym Zebraniu przeprowadzono wybory uzupełniające w skład zarządu powołano :

Prezes – Lech Benet

Łowczy – Marian Stępień

Podłowczy – Sławomir Dudziaka

Skarbnik – Jarosław Bałchan

Sekretarz – Alina Skrzypiec.

            Do Koła przyjęci zostają Krzysztof Siwek i Miron Jarosz, natomiast z listy członków koła na własną prośbę skreślony został kol. Piotr Kukier. Staż kandydacki ukończył Paweł Domański, do koła na staż przyjęto Huberta Wójtowicza i Tomasza Mazurka. Odznaczenia Łowieckie otrzymali :

Marian Stępień, Kazimierz Kukier i Leszek Sternik Srebrny Medal Zasług Łowieckich, a Kol. Stefan Góźdź Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej, oraz Kol. Lech Benet otrzymał Medal Zasłużony dla Łowiectwa Lubelszczyzny.

                        str. 72

Łowczy Okręgowy Kol. Marian Flis wręcza odznaczenia Kolegom od lewej : Stefan Góźdź, Kazimierz Kukier, Leszek Sternik, Marian Stępień, Lech Benet.

Strażnikiem Łowieckim na obwodzie 120 zostaje kol. Sławomir Dudziak, który zastępuje na tej funkcji Eugeniusza Kowalskiego który  pełnił tą funkcję  nie będąc myśliwym, a na obwodzie 121 dalej swoją funkcje strażnika pełni kol. Mieczysław Nowacki i dodatkowo Jakub Benet. 

Po latach wróciliśmy do wspólnych polowań Hubertowskich z Kołem nr 37 Knieja z Lubartowa, pokot i biesiada odbyły się w Parku Pałacowym w Kozłówce.

Wspólny pokot w Kozłowieckim Parku po polowaniu Hubertowskim z Kołem 37 Knieja                                                                          

str. 73

            W tym sezonie zostaliśmy zaproszeni do współorganizacji polowania 5 Kół, które sąsiadują trenami łowieckimi, w polowaniu brało udział 98 myśliwych z Kół : 39 Miś Kock, 38 Bór Niemce, 37 knieja Lubartów, 9 LTM Lublin, 33 LIS Lubartów oraz zaproszeni goście.

Nasze Koło włącza się w organizację Białych Niedziel organizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZO PZŁ w Lublinie, do którego należy kilku kolegów z naszego Koła. Również do Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej województwa Lubelskiego wstąpiło kilku naszych kolegów w tym klubie organizowane są wystawy i imprezy łowieckie.

Kilku członków naszego Koła zaangażowało się w organizację I Lubelskich Dni Kultury Łowieckiej zorganizowanych w dniach 14-15 września 2013. W Zespole Parkowo Pałacowym Zamoyskich w Kozłówce.

Braliśmy też udział w dorocznym Hubertusie Konnym u Drwala.            

            W sezonie 2014/2015 po ukończeniu stażu do Koła przyjęty zostaje kol. Jacek Bednarski, staż ukończyli Wojciech Lipski, Hubert Wójtowicz, Tomasz Mazurek. kol. H. Wójtowicz i T. Mazurek przyjęci zostają do Koła, natomiast na staż przyjęci zostali : Łukasz Grodek, Sławomir Pacek i Jakub Trykacz.

            W minionym sezonie odznaczeniami łowieckimi wyróżnieni zostali :

Od lewej : Cezary Skrzypiec, Michał Benet, Mieczysław Nowacki, Bogdan Lipski  Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej, oraz Kol. Marian Stępień otrzymał Medal Zasłużony dla Łowiectwa Lubelszczyzny.                                                    str.74

            Szkolenie z szacowania szkód łowieckich odbyli Koledzy : Sławomir Dudziak, Jacek Dejko i Grzegorz Siwek, a Kolega Arkadiusz Krakowiak, Jakub Benet i Grzegorz Siwek z oględzin tusz pozyskanej zwierzyny. Jak w ubiegłym roku Polowanie Hubertowskie organizujemy wspólnie z Kołem 37 Knieja, a polowanie w 5 Kół wspólnie z w/w czterema kołami. Trzeba przyznać, że polowanie to zyskuję co raz większą aprobatę braci myśliwskiej i rozmach.

            Z zadowoleniem trzeba stwierdzić, że kilku kolegów naszego koła zaangażowało się w myśliwskie strzelectwo sportowe i są już pierwsze małe sukcesy : na zawodach Okręgowych Kół Łowieckich w Puławach reprezentacja naszego Koła w składzie, Michał Benet, Jakub Benet i Sławomir Dudziak, zajęła 6 miejsce na 22 startujące drużyny, oraz kol. Sławomir Dudziak zajął III miejsce na zawodach Chełmskie Grand Prix.                                                   

Koledzy już co rocznie biorą udział w Białych Niedzielach tym razem została ona zorganizowana w Strzyżewicach przez Koło nr 34 Orzeł i Koło nr 25 Uroczysko.

Biała Niedziela Strzyżewice

Organizowane są wyjazdy do Zwierzyńca na Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką i Św. Antona (Słowacja) na obchody Hubertowskie,

Uczestniczymy i pomagamy w organizacji obchodów Hubertowskich, które gromadzą lubelskich Jeźdźców i Myśliwych u Wiesława Drwala.

            str. 75

Najaktywniejsi myśliwi naszego Koła włączają się do corocznej  ogólnopolskiej akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, a są to : Siwek Grzegorz, Siwek Krzysztof, Kornacki Krzysztof, Skrzypiec Cezary, Benet Lech, Benet Jakub, Bednarski Jacek, Dudziak Sławomir.

             Nadmienić trzeba że w tym sezonie głównie dzięki staraniom kol. Prezesa Lecha Beneta najwyższe odznaczenie łowieckie „ ZŁOM” otrzymuje były Prezes naszego Koła Kol. Krzysztof Kornacki.

            Prezes Lech Benet zostaje powołany na Sędziego Okręgowego Sądu Łowieckiego w Lublinie.

            Myśliwi naszego koła zintensyfikowali spotkania z młodzieżą szkolną w Szkołach Podstawowych znajdujących się w naszych terenach łowieckich między innymi w Kamionce, Samoklęskach, Katarzynie, Michowie i Rudnie

Prelekcja w szkole Kamionka od lewej Kol. Lech Benet, Sławomir Dudziak i Naczelnik Ruch Drogowego KPP w Lubartowie Komisarz Marek Bocian

Odbywały się prelekcje o gospodarce łowieckiej, zachowaniu w lesie, kulturze i tradycji łowiectwa polskiego oraz szkodliwości kłusownictwa, inicjowali te spotkania i brali w nich udział : Lech Benet, Sławomir Dudziak, Jacek Bednarski i Grzegorz Siwek. Po spotkaniach każdy uczestnik otrzymywał zawieszkę odblaskową z logo naszego Koła.

str. 76

Zawieszka odblaskowa z logo Naszego Koła

Nasze Koło bierze udział w przygotowaniach dorocznego święta myśliwych Okręgu Lubelskiego w muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie „II Lubelskie Dni Kultury Łowieckiej wystawiając  specjalność naszego kol. Sławka Dudziaka „grochówkę myśliwską”                                                                            

            W sezonie łowieckim 2015/2016 Odbywa się zebranie sprawozdawczo wyborcze na którym do zarządu zostają wybrani następujący Koledzy :

Prezes – Lech Benet

Łowczy – Sławomir Dudziak

Podłowczy – Arkadiusz Krakowiak

Skarbnik – Jarosław Bałchan

Sekretarz – Alina Skrzypiec.

            Komisja rewizyjna w składzie :

Przewodniczący – Bogdan Lipski

Członek – Kazimierz Kukier

Członek – Zdzisław Kowalczyk.

            Do Koła przyjęci zostają Łukasz Grodek i Jakub Trykacz, a na staż przyjęci są : Skrzypiec Sylwester i Marek Sidor , z powodu dużych zaległości w płaceniu składek Zarząd skreślił z listy członków Koła kol. Zbigniewa Kwaska.

            str. 77

 W tym sezonie Odznaczenia łowieckie otrzymali Koledzy : Jarosław Bałchan, Arkadiusz Krakowiak, Jacek Dejko, Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej, oraz Kazimierz Kukier  Medal Zasłużony dla Łowiectwa Lubelszczyzny.

            Koło nadal prowadzi introdukcję bażanta zasiedlając łowiska w obydwu obwodach zakupionymi bażantami w liczbie 200/300szt. co rocznie, członkowie koła angażują się w działania różnych Klubów działających na terenie Okręgu Lubelskiego,  kol. Sławomir Dudziak jest powołany do Komisji Promocji Kultury i Etyki Łowieckiej przy Radzie Okręgowej PZŁ Okręgu Lubelskiego.

            Nadal organizowane są Pikniki Strzeleckie w edycji wiosennej i jesiennej na, które chętnie przybywają całe rodziny.

            Organizujemy polowania integracyjne, z tym że od tego sezonu z 5 Kół które organizowały w/w polowanie wycofało się Koło Miś z Kocka, a nazwę zmieniliśmy na „Hubertus Lubartowski”. Pomimo wycofania się Koła Miś impreza się rozrasta w tym sezonie polowały z nami Diany z Klubu Polskich Dian PZŁ.    

            Myśliwi biorą udział w akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, pomagamy Zarządowi Okręgowemu w organizacji wszystkich zawodów na strzelnicy okręgowej w Puławach.                                                                

            Delegacja Koła w składzie kol. Lech Benet i Sławomir Dudziak wzięła udział w odsłonięciu Pomnika poświęconego poległym w okolicach Samoklęsk Legionistach Józefa Piłsudskiego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Samoklęskach. Myśliwi naszego Koła, a szczególnie kol. Sławomir Dudziak, Jacek Bednarski, Grzegorz Siwek i Lech Benet nadal inicjują spotkania w szkołach położonych w naszych obwodach łowieckich i tak w dniu 05-02-2016 spotkali się z dziećmi szkoły podstawowej w Katarzynie.

            Reprezentacja naszego Koła w składzie : Jakub Benet, Sławomir Dudziak i Paweł Skrzypiec  zajęła III miejsce z wynikiem 1106/1500 punktów w Klasie powszechnej w Okręgowych Zawodach Kół łowieckich.

str. 78

Od lewi : Jakub Benet, Sławomir Dudziak i Paweł Skrzypiec

            Podczas obchodów III Lubelskich Dni Kultury Łowieckiej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie nasze Koło, oraz indywidualnie Kolega Sławomir Dudziak otrzymali wyróżnienie za udział w akcjach „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, na te obchody jak co roku nasze Koło przygotowało i wydało z kuchni polowej 300L. grochówki na dziczyźnie. Jak w roku ubiegłym razem z Kołem 37 Knieja na zaproszenie wójta Gminy Kamionka zorganizowaliśmy wystawę i częstowaliśmy grochówką z kuchni polowej na festynie „ Dni Kamionki” i Dożynkach gminnych.

str. 79

            Zarząd Koła zwolnił  Kol. Zdzisława Kowalczyka z funkcji gospodarz obwodu, a powierzył ją Koledze Krzysztofowi Siwkowi.

             W sezonie łowieckim 2016/2017 po ukończeniu stażu do Koła przyjęty zostaje kol. Łukasz Grodek i Jakub Trykacz. staż ukończyli Sylwester Skrzypiec i Marek Sidor, na staż przyjęty został Mirosław Lisek.

            W minionym sezonie odznaczeniami łowieckimi wyróżnieni zostali : Lech Benet Złoty Medal Zasługi Łowieckiej, Koleżanka Alina Skrzypiec Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej, Koledzy : Miłosz Kukier i Sławomir Dudziak Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej.

Wyróżnieni członkowie naszego Koło uhonorowani podczas obchodów IV LDK Łowieckiej Kol. Lech Benet, Alina Skrzypiec i Sławomir Dudziak.

str. 79

            Kol. Lech Benet i Sławomir Dudziak są powołani do komitetu organizacyjnym IV Lubelskich Dni Kultury Łowieckiej, podczas obchodów tej imprezy Koło otrzymuje wyróżnione za współpracę z rolnikami, Urzędem Marszałkowskim i Zarządem Okręgowym PZŁ w Lublinie

Marszałkowskiego pana Sławomira Struskiego

            Po okresie  półrocznym z funkcji gospodarza obwody 121 rezygnuje kol. Krzysztof Siwek, Zarząd na jego miejsce powołuje Kol. Jakuba Beneta, który w tym obwodzie jest już strażnikiem łowieckim.

            Nasze Koło wsparło naszą „słynną” gorącą grochówką i pomocą sadzenie lasu w nadleśnictwie Puławy zorganizowane przez KŁ. 81 Azotrop.

            Koło na zaproszenie Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Kamionka organizuje Wystawę i poczęstunek grochówką na Dniach Kamionki i na Dożynkach Gminnych.  02 października 2016 Koło organizuję Białą Niedzielę w Szkole Podstawowej w Kamionce, Lekarze podczas tej charytatywnej akcji udzielają darmowych porad, w międzyczasie odbywają się pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, natomiast przenośny punkt Honorowych Dawców zebrał 9l krwi

 str. 80 

Odbywały się też konkursy plastyczne dla dzieci i oczywiście wszystkich częstowaliśmy grochówką myśliwską.

          Plakat propagujący Białą Niedzielę                                                                

str. 81

Nasz Kol. Andrzej Skrzypiec wstąpił do Klubu HDK przy ZO w Lublinie i został właśnie Honorowym Dawcą Krwi

Członkowie Koła i Lekarze

  str. 82

            Kilkunastu najaktywniejszych członków Koła powołuje i rejestruje Stowarzyszenie pod nazwą „Lubartowskie Bractwo Św. Huberta „ dzięki Któremu jest możliwość pozyskiwania środków unijnych przeznaczonych na współpracę i edukację młodzieży szkolnej.

            Myśliwi chętnie biorą udział w wyjazdach na targi łowieckie, Imprezy Hubertowskie i związane z Kulturą łowiecką (Zwierzyniec, Św. Anton).

            W dalszym ciągu organizujemy Pikniki Strzeleckie, które cieszą się co raz większą popularnością, wspólne polowanie Hubertowskie (Koło 33 Lis i 37 Knieja) z pokotem w Parku Kozłowieckim uświetnił nasz zespół sygnalistów w, którego skład wchodzą : Kol. Andrzej Skrzypiec, Grzegorz Siwek, Hubert Wójtowicz i Sławomir Dudziak. 

Zespół Sygnalistów w pierwszym publicznym występie na wspólnym Hubertusie Koła 37 Knieja i 33 LIS w Parku Kozłowieckim od lewej : Hubert Wójtowicz, Grzegorz Siwek, Sławomir Dudziak.

str. 83

Na polowaniu Wigilijnym zespół w pełnym składzie z Andrzejem Skrzypcem.

            Na specjalnie w tym celu zwołanym zebraniu w Hotelu Victoria w Lublinie 

Zarząd Okręgowy złożył podziękowania myśliwym i Kołom, które w ostatnich latach włożyły dużo wysiłku i zaangażowania w organizację wszelkich myśliwskich imprez kulturalnych i sportowych. W śród wyróżnionych było nasze Koło, które otrzymało ryngraf z podziękowaniami. Indywidualnym ryngrafem wyróżniono tak że kol. Sławomira Dudziaka, natomiast dyplomy i atlasy łowieckie otrzymali : Jacek Bednarski, Hubert Wójtowicz i Łukasz Grodek

      W sezonie łowieckim 2017/2018 koło liczy 45 członków w tym 5 niemacierzystych są to :

 1. Bałchan Jarosław                       26. Nowacki Mieczysław
 2. Bednarski Jacek27. Pacek Iwona
 3. Benet Jakub                                28. Pacek Roman                             
 4. Benet Lech                                  29. Pacek Zbigniew                          
 5. Benet Michał                               30. Pomorski Edward                       
 6. Boratyński Ryszard                     31. Popielecki Janusz                      
 7. Dejko Jacek32. Siwek Grzegorz                                        
 8. Dudziak Sławomir                        33. Siwek  Krzysztof                        
 9. Góźdź Stefan34. Skrzypiec Alina                          
10. Grodek Łukasz35. Skrzypiec  Cezary                      
11. Jarosz Dariusz            niemacierzysty     36. Skrzypiec  Andrzej          niemacierzysty  
12. Jarosz Miron                              37. Skrzypiec Marian            niemacierzysty    
13. Juszczyński Piotr38. Skrzypiec Paweł             niemacierzysty 
14. Kowalczyk Dariusz39. Sternik Leszek                             
15. Kowalczyk Marcin40. Sternik Paweł                             
16. Kowalczyk Zdzisław                   41. Stępień Marian                           
17  Kornacki Krzysztof      niemacierzysty         42. Targoński Jan                        
18. Kozłowski Marek                        43. Trykacz Jakub
19. Krakowiak Arkadiusz                  44. Usow Piotr                                  
20. Kukier Kazimierz45. Wójtowicz Hubert
21. Kukier Miłosz                                   STAŻYŚCI :
22. Lipski Bogdan1. Skrzypiec Sylwester
23. Mazurek Tomasz2. Sidor Marek
24. Michalski Krzysztof                    3. Lisek Mirosław
25. Niećko Adam4. Dudziak Wojciech

str. 85

            W 2017r. Koło obchodzi jubileusz 65lecia. 

Zdjęcie po mszy św. Przed Kościołem OO. Kapucynów w Lubartowie

Zdjęcie po mszy św. Przed Kościołem OO. Kapucynów w Lubartowie

Str. 86

Witold Kopron Członek Naczelnej Rady Łowieckiej dekoruje Sztandar Koła najwyższym odznaczeniem łowieckim „ZŁOM”

Podczas części oficjalnej odznaczenia odbierają Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej : Jarosław Bałchan, Jacek Dejko, Arkadiusz krakowiak, Andrzej Skrzypiec, Miłosz Kukier, Jakub Benet, Dariusz Jarosz, oraz Medal za zasługi dla Łowiectwa Lubelszczyzny Kol. Kazimierz Kukier. Ponad to w 2017 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich przyznała Brązowy medal Zasługi Łowieckiej Kolegom : Pawłowi Sternikowi i Ryszardowi Boratyńskiemu.                   Str. 87

Koło nasze w dalszym ciągu kupuje i wypuszcza w łowiska bażanty, włącza się w życie Okręgu, a tak że propaguje łowiectwo w społeczeństwie po przez prace z młodzieżą szkolną (prelekcje w szkołach i przedszkolach o tematyce łowiecko-przyrodniczo-ekologicznej), organizowanie „Białych Niedziel”. Członkowie naszego koła biorą udział w akcjach sadzeniu lasu w nadleśnictwie Puławy. Pomagamy przy organizacji Konkursów Psów ras Myśliwskich, przy organizacji większości zawodów strzeleckich na strzelnicy PZŁ w Puławach. Organizujemy mini wystawy łowieckie i opowiadamy o łowiectwie, oraz jak zabezpieczać uprawy przed dziką zwierzyną podczas takich imprez jak dożynki i festyny w gminie Kamionka. Po dużej ilości prób pod okiem Kol. Mariusz Podleśnego nasz zespół sygnalistów sprawdza swoje umiejętności na konkursach.

 W sezonie 2018/19 do Koła przyjęci zostają Kol. Sławomir Pacek, Wojciech Dudziak i Mirosław Lisek.

Zespół Sygnalistów łowieckich przyjmuje nazwę „LISIE ECHO” czym nawiązuje do przynależności do Koła 33 Lis z, którego się wywodzi. Do zespołu dołączają następni członkowie naszego Koła :

Paweł Skrzypiec, Mirosław Lisek, Wojciech Dudziak, Miron Jarosz, Dariusz Topyła 37 Knieja i Grzegorz Kropop 7 Knieja.

Zespół na Konkursie w Biłgoraju od lewej : M. Lisek, A. Skrzypiec, W. Dudziak, H. Wójtowicz, M. Jarosz, P. Skrzypiec, G. Siwek, S. Dudziak.                    Str. 88

Na w/w konkursie regionalnym w kl. „C” zakwalifikowało się na mistrzostwa polski 3 kolegów : H. Wójtowicz, G. Siwek i S. Dudziak. Na konkursie w Biłgoraju Kolega G Siwek i S Dudziak uzyskują wynik kwalifikujący do Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ. Natomiast na konkursie Sygnalistów w Augustowie kwalifikacje do KSM PZŁ uzyskują ; A. Skrzypiec, P. Skrzypiec i M. Jarosz, a H. Wójtowicz kwalifikuje się na konkursie w Koszęcinie. Tak więc 6 sygnalistów wstępuje do Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ. Koledzy z naszego nadal są bardzo zaangażowani w pracę na rzecz społeczności lokalnej za co dwóch Kolegów na wniosek Wójta Gminy Kamionka Prezydent Polski Pan Andrzej Duda uhonorował Brązowymi Krzyżami Zasługi.

Koledzy Sławomir Dudziak i Lech Benet z odznaczeniami państwowymi.

Nasze Koło wspiera lokalną społeczność podczas organizowanych rocznic Ochotniczych Straży Pożarnych, jak co roku wspieramy organizację Białych Niedziel, sadzenia lasu. Jak co sezon w puszczamy w łowiska bażanty.

W 2018r. nasze Koło za zasługi w dziedzinie krzewienia tradycji i kultury łowieckiej tak w śród braci myśliwskiej jak co ważniejsze w społeczeństwie zostaje wyróżnione przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie medalem Św. Huberta. Ponadto Kolega Lech Benet otrzymuje Medal Św. Huberta, a Medal za Zasługi dla Okręgu Lubelskiego : Jarosław Bałchan, Lech Benet, Sławomir Dudziak, Krzysztof Kornacki, Cezary Skrzypiec, Marian Stępień.

70 lat Koła 26 sierpnia 2022 r.

Koło nasze zostało odznaczone Medalem Świętego Huberta

Kolega Adam Maluga, przygotował na tą uroczystość wiersz, który odczytał podczas uroczystości.